Klorambusil (Oral Yol)


Tan�m ve Marka �simleri

�la� bilgisi taraf�ndan sa�lanan: Micromedex

ABD Markas�

  1. Leukeran

A��klamalar�


Klorambusil alkilleyici ajanlar olarak adland�r�lan ila� grubuna aittir. Kronik lenfatik l�semi, Hodgkin hastal��� ve di�er lenfoma t�rleri gibi farkl� kan ve lenf sistemi kanserlerini tedavi etmek i�in kullan�l�r.

Klorambusil, sonunda yok olan kanser h�crelerinin b�y�mesine m�dahale eder. Normal h�crelerin b�y�mesi de bu ila�tan etkilenebilece�inden, ba�ka etkiler de ortaya ��kabilir. Bunlardan baz�lar� ciddi olabilir ve doktorunuza bildirilmelidir. Di�er etkiler ciddi olmayabilir ama endi�eye neden olabilir. Klorambusil ile tedavi durdurulduktan sonra baz� etkiler meydana gelebilir.

Klorambucil ile tedaviye ba�lamadan �nce, siz ve doktorunuz, bu ilac�n kullanman�n getirdi�i riskler kadar faydalar� hakk�nda siz ve doktorunuz hakk�nda konu�mal�s�n�z.

Bu ila� sadece doktorunuzun re�etesinde bulunur.

Bu �r�n a�a��daki dozaj formlar�nda mevcuttur:

  • Tablet